Regulamin cmentarza parafialnego

Regulamin cmentarza parafialnego

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny. Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską.
Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

 1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wspomożycielki Wiernych przy ul. Świątnicka 32 i służy wszystkim jej Parafianom.
 2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii (KANCELARIA PARAFIALNA czynna w środy od 8;00 do 14:00),
  bezpośrednio w jego imieniu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace ( kopanie grobów, nadzór nad pracami kamieniarskimi, przygotowanie kaplicy i udostępnienie wjazdu na cmentarz) Zakład Pogrzebowy STYKS sp. z.o.o. (Punkt ul. Opolska 9 tel. 794700 041 oraz 794 700 034 )
 3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.
 4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy:
  – pogrzeb
  – budowa nowego pomnika
  – remont pomnika np. wymiana płyty
  – ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.
 5. Prawo do grobu uzyskuje się po uiszczeniu opłaty w Kancelarii Parafialnej.
 6. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:
  – grób pojedynczy: 2,5 m x 1,5 m
  – grób podwójny: 2,5 m x 2,3 m
  Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą i Proboszczem.
  Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 25 cm z każdej strony.
  Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).
 7. Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty przeznaczone na jego utrzymanie, które wnosimy w Kancelarii Parafialnej. Opłaty uiszcza się przy zgłaszaniu pochówku i przed rozpoczęciem robót, wpłacający otrzymuje potwierdzenie wpłaty.
 8. Na cmentarzu zabrania się:
  – zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, – wywieszania reklam,
  – wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy,
  – jazdy rowerem,
  – zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
  – samowolnego sadzenia i usuwania drzew oraz ustawiania ławek i innych elementów ozdobnych bez zgody Zarządcy, – wprowadzania zwierząt
 9. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu!
 11. Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć z cmentarza.
 12. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.
 13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
 14. Wszystkie sprawy związane z ustaleniem terminu pogrzebu, załatwiamy w kancelarii parafialnej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

Regulamin zatwierdził
Zarządca